Heerlijk Buiten

Loetbosroute

Soort route
Wandelen
Lengte (Km)
11
Regio
Het Groene Hart

Beschrijving

Omschrijving

Deze route gaat door het Loetbos, een van de weinige bossen die je nu nog kunt vinden in het Groene Hart. Ook wandel je door het open veenweidelandschap en kun je genieten van het uitzicht op riet- en akkerland. 

Startpunt
parkeerterrein van Café Restaurant De Loet Kerkweg 279, 2941 LA Lekkerkerk.

Bijzonder

  • Oude wateren - nieuwe bossen Bossen zijn een zeldzaamheid in het Groene Hart. Kenmerkend is juist de grote openheid van het veenweidelandschap. Dat is niet altijd zo geweest. In de vroege Middeleeuwen bestond een gebied als de Krimpenerwaard nog volledig uit veenmoeras en drassig broekbos. Kolonisten hebben dit onland omstreeks het jaar 1000 in cultuur gebracht. Al het woeste bos en moeras verdween op den duur, maar 1000 jaar later keren langzaam weer plukjes broekbos terug zoals het Loetbos (180 ha) en Krimpenerhout (240 ha). Wat vroeger onland heette, noemen we nu natuur- en recreatiegebieden.
  • Dijkdorp Ouderkerk Wandelaars uit de Rijnmond kunnen met de metro naar eindpunt Capelle aan den IJssel rijden en vandaaruit naar Groot Hitland lopen om het veer te nemen over de Hollandse IJssel (vaart dagelijks). Het dijkdorp Ouderkerk heeft de afgelopen 25 jaar niet de enorme groeispurt doorgemaakt zoals de nabijgelegen dorpen Krimpen, Capelle en Nieuwerkerk. Het is een vrij rustig oord gebleven met een strenge hervormde kerk, een dorpscafé (de Harmonie) en een aardige dorpsstraat. De Kerkweg is een lange, rechte weg naar het Loetbos. Aan de strakke lijnen van wegen en sloten en de rechthoekige kavels valt af te lezen dat de Krimpenerwaard voor 100% cultuurlandschap is. De kolonisten hebben in de Middeleeuwen vanaf de Hollandse IJssel langgerekte kavels uitgezet van gelijke grootte. Binnen die geordende structuur werden later wegen aangelegd en weteringen gegraven voor de afwatering. Rechte lijnen in het landschap zijn per definitie man-made. 
  • Ruggengraat De Loet Een uitzondering vormt het bochtige riviertje De Loet. Deze veenstroom dateert van voor de ontginningen en zorgde oorspronkelijk voor de afwatering. Eigenlijk is het een riviertje met twee armen die parallel aan elkaar lopen. Tussen de twee stromen liggen eilandjes die voor een deel via bruggen toegankelijk zijn. Vroeger liep bij hoog water het gebied tussen beide armen onder water. De Loet fungeerde als een natuurlijke boezem. De provincie Zuid-Holland heeft sinds de jaren zestig in een brede strook langs het riviertje percelen aangekocht en heringericht. De Loet vormt nu de ruggengraat van een afwisselend natuurgebied met dicht bos, moeras, open graslanden en kleine plassen en poelen. De open plekken worden begraasd, zodat ze niet dichtgroeien.
  • Boeren baggeren De Oudelandse Weg en het Westeinde waren de ontginningsbases van dit deel van de Krimpenerwaard. De kolonisten bouwden hun onderkomen aan de weg en zetten smalle kavels uit in het achterland. Sloten dienden als perceelafscheiding. Heggen of afrasteringen ontbreken nagenoeg geheel in het Groene Hart. De sloten zijn opvallend breed. Hier en daar liggen kleine plassen (veenputten). Boeren hebben eeuwenlang de sloten uitgebaggerd. Het slib werd vermengd met stalmest en gebruikt om percelen op te hogen en te bemesten. Ook hebben boeren voor eigen gebruik aan veenwinning gedaan om er turf van te maken. 
  • Verlande boezems De Molenvliet en Berkenwoudsche Boezem werden in de 14e eeuw gegraven voor de afwatering van het middengebied van de Krimpenerwaard. Door inklinking van de slappe veenbodem werd het op den duur steeds moeilijker om het gebied droog te houden. Het overtollig water moest worden afgevoerd naar de Hollandse IJssel. Windmolens hevelden het water over van een lage in een hoge boezem en vervolgens in de rivier. In de 19e eeuw werd die taak overgenomen door stoomgemalen. De brede boezemwateren verloren hun functie en konden gedeeltelijk verlanden. Zo zijn waardevolle natuurgebieden ontstaan met schraalgraslanden, rietvelden en moeras.
  • Wandelen over de Tiendweg-oost is een waar genoegen. Verkeer is er nauwelijks, de blik reikt ver over riet- en grasland en imposante wolkenformaties drijven over. Hier heersen rust en ruimte. De wandelaar heeft alleen gezelschap van koeien, eenden en zwanen. De Krimpenerwaard op zijn mooist.