Heerlijk Buiten

foto

werkzaamheden in de omgeving: Kappen bomen en struiken Maasluis & Vlaardingen

Pipeline Control zal binnenkort enkele bospercelen moeten kappen om het mogelijk te maken om een CO2-leiding te verleggen. De leiding moet verlegd worden omdat Rijkswaterstaat als onderdeel van de aanleg van de Blankenburgverbinding een zinktunnel gaat aanleggen onder ‘Het Scheur’ in Rozenburg.

Uit inventarisatie is gebleken dat de te kappen bospercelen volledig onder de Boswet vallen. Nu noch de APV (Maassluis) noch de (Vlaardingse) bomenverordening van toepassing zijn hebben de colleges van burgemeester en wethouders van Maassluis en Vlaardingen geen bevoegdheid betreffende het kappen van deze bospercelen. Dit heeft als gevolg dat na de melding & goedkeuring bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de bomen gekapt kunnen worden. Binnen maximaal drie jaar zullen de bomen worden herplant overeenkomstig de wettelijke verplichtingen. De kapwerkzaamheden zullen starten in december en zullen in drie weken worden uitgevoerd.

Figuur 1: Overzicht te kappen strook (bron: Google Earth)

Legenda:
Te kappen strook 15m breed (paars)
Bestaande CO2-leiding (groen) 
Toekomstige CO2-leiding (rood)

Hinder
Het kappen van de bomen en struiken veroorzaakt weinig hinder. Van een wegafsluiting is geen sprake. Tijdens de werkzaamheden is de kapzone tijdelijk niet toegankelijk voor wandelaars. Er is beperkte geluidhinder. De kapwerkzaamheden starten in december en zullen in ongeveer drie weken worden uitgevoerd.

Buiten broedseizoen en flora en fauna
De bomen en struiken worden buiten het broedseizoen verwijderd, zodat er geen broedende vogels worden verstoord. Vooraf is geïnventariseerd welke waardevolle flora en fauna in het gebied aanwezig is zodat hier tijdens het kappen  rekening mee kan worden gehouden. In de bomen van de bosschages binnen het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. De bomen/struiken worden gekapt over een strookbreedte van maximaal 15m breed. De boomstronken worden in een later stadium verwijderd. Ten aanzien van de vleermuizen die in dit gebied gebruik maken van de bomen zal gedurende de uitvoering gebruik gemaakt worden van aangepaste kunstmatige verlichting. 

Slot
Pipeline Control zal zich inspannen om de overlast voor het milieu, omgeving en u te minimaliseren. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een e-mail sturen naar g.hendriks@pipeline-control.com en/of r.hirdes@pipeline-control.com

2015/md/bomenkappen/plan

Meer weten?

Recreatieschap Midden-Delfland
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 1 december 2015