Heerlijk Buiten

foto

Recreatieschap Rottemeren stimuleert recreatieve ontwikkelingen met investering van max. 6 miljoen

Het Recreatieschap Rottemeren investeert de komende jaren maximaal € 6,2 miljoen en stimuleert daarmee de recreatieve ontwikkelingen in het recreatiegebied Rottemeren. De verbindende kracht van de Rotte van bron tot dam is hierbij de leidraad.

Het geld is bestemd voor een extra impuls in het Lage Bergse Bos, dat te maken krijgt met de inpassing van de A16 Rotterdam. Daarnaast ook voor maatregelen uit het programma Rivieroevers Rotte, omdat deze bijdragen aan de recreatieve ontwikkeling in het Rottemerengebied, en voor drie projecten uit het programma De Rotte verdient het, namelijk een extra fietsverbinding, voorzieningen voor de watersport en bewegwijzering. 

Met deze investeringsagenda speelt het schap in op initiatieven en nieuwe ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst plaatsvinden. Het schap zoekt hierbij de samenwerking met overheden, ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties. De investeringen waar nu toe is besloten, dragen op langere termijn bij aan de verdiencapaciteit van het gebied en daarmee (in)direct aan inkomsten voor het schap.

A16 Rotterdam
De aanleg van de A16 Rotterdam is een stevige ingreep in het Lage Bergse Bos. Het schap grijpt de aanleg aan om het recreatiegebied met een extra impuls aantrekkelijker en mooier te maken. Dat is prettig voor de bewoners uit Rotterdam en Lansingerland, want het Lage Bergse Bos is figuurlijk gesproken hun achtertuin. De investering van € 2,5 miljoen komt bovenop het geld dat Rijkswaterstaat besteedt aan de inpassing van de rijksweg en de noodzakelijke herinrichting van het gebied.

Programma Rivieroevers Rotte
Met het programma Rivieroevers geeft de gemeente Rotterdam de Rotte een boost en wil de rivieroever aantrekkelijker, natuurlijker en levendiger maken. Bijvoorbeeld via een vaarverbeterplan en het ontwikkelen van een fietsroute en aantrekkelijke plekken langs de oever. Deze ambities sluiten nauw aan bij de doelstellingen van het recreatieschap. De verwachting is dat hierdoor meer bezoekers het Rottemerengebied weten te vinden en ervan kunnen genieten. Omdat het schap dat belangrijk vindt, investeert zij maximaal € 3 miljoen in het programma Rivieroevers Rotte. Dit onder de voorwaarde dat de gemeente Rotterdam minimaal hetzelfde bedrag investeert.

Programma De Rotte verdient het
Voor de extra fietsverbinding nabij de Kooilaan in Berschenhoek, voorzieningen voor de watersport en bewegwijzering stelt het bestuur 0,7 miljoen beschikbaar. Deze projecten uit het programma De Rotte verdient het dragen bij aan goede verbindingen in het recreatiegebied Rottemeren. Voor de uitvoering is nog € 0,55 miljoen nodig. Hiervoor wordt begin volgend jaar subsidie aangevraagd bij de provincie.

Vitaal en toekomstgericht Recreatieschap Rottemeren
Recreatieschap Rottemeren werd bijna vijftig jaar geleden opgericht als recreatiegebied voor inwoners uit Rotterdam, Lansingerland, Zuidplas en omgeving. Met het oog op de toekomst vernieuwt het schap haar organisatie en investeert het in projecten die bijdragen aan een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied, dat recreanten in beweging brengt, ondernemers volop kansen biedt en waar het beheer efficiënt en effectief is. Bijvoorbeeld in het project Hennipgaarde, een gebied van 9 hectare in de Eendragtspolder dat in nauwe samenwerking met omwonenden en maatschappelijke organisaties in 2017 wordt gerealiseerd. De herinrichting van het Plein in het Lage Bergse Bos, de renovatie van het Bleiswijkse Verlaat en de nieuwe brug over de ringvaart in Zevenhuizen zijn onlangs met het oog op de toekomst uitgevoerd.  

Schap investeert max 6 miljoen

Meer weten?

Recreatieschap Rottemeren
Schiedam
T. (010) 298 1010
E.

Toelichting

bericht geplaatst 2 november 2016