Heerlijk Buiten

Ontwikkellocaties Rottemeren

Het Recreatieschap Rottemeren zet zich in voor een vitaal, attractief en eigentijds recreatiegebied, dat recreanten in beweging brengt en ondernemers volop kansen biedt. Op verschillende locaties in het recreatiegebied Rottemeren is ruimte voor ondernemers om initiatieven te ontplooien. Het schap wil dit stimuleren door de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit te verbeteren, ontwikkelruimte veilig te stellen en kaders te bieden waarbinnen ondernemers initiatieven kunnen ontplooien. Dit gebeurt in het project ontwikkellocaties.

Eindresultaten
Het project moet leiden tot de volgende eindresultaten:

  1. input voor het actualiseren van bestemmingsplannen Oud Verlaat/Zevenhuizerplas en Eendragtspolder;
  2. beschrijving van de kaders waarbinnen kandidaat-ondernemers kunnen ondernemen in het recreatiegebied Rottemeren, de zogenaamde locatieprofielen, voor de aanbesteding van commerciële locaties.
  3. strategie voor de marktbenadering.

Samenwerking en draagvlak
We betrekken de stakeholders en een ambtelijke begeleidingsgroep bij het uitwerken van het ontwikkelkader. De huidige ondernemers uit het recreatiegebied Rottemeren worden bij dit project betrokken.

Planning
In het najaar vindt een gebiedsavond plaats met de stakeholders en de ambtelijke begeleidingsgroep. Streven is om eind 2016 te komen tot besluitvorming over het vervolg van het project ontwikkellocaties, nadat eindresultaat 2 en 3 bestuurlijk is vastgesteld.