Heerlijk Buiten

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Het Lage Bergse Bos is een geliefd recreatiegebied, dat sinds de aanleg in de jaren ‘70 amper is veranderd. De maatschappij is door de jaren heen echter wel veranderd, en daarmee ook het gebruik van het Lage Bergse Bos en de eisen die aan het gebied worden gesteld. Daarom willen we het gebied een kwaliteitsimpuls geven, zodat het Lage Bergse Bos weer helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. We hebben Bureau Hosper landschapsarchitectuur en stedenbouw de opdracht gegeven om hiervoor een ontwerp te maken.

Het juiste moment voor een kwaliteitsimpuls

Binnen het Recreatieschap bestaat al een poos behoefte aan een kwaliteitsimpuls voor het Lage Bergse Bos. Het was echter lang onduidelijk waar het tracé van de A16 exact gepositioneerd zou worden. In afwachting van besluitvorming hierover is de laatste jaren weinig geïnvesteerd in het gebied. Met het definitief vaststellen van het A16-tracé is het moment gekomen om de kwaliteitsimpuls in gang te zetten.

Om welk gebied gaat het precies?

De kwaliteitsimpuls betreft het Lage Bergse Bos met uitzondering van het A16-tracé. Het tunneltracé wordt namelijk aangelegd door aannemerscombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat. De Groene Boog doet dit op basis van het schetsontwerp voor de inpassing van de A16 in het Lage Bergse Bos, dat al eerder is gemaakt in overleg met bewoners en andere belanghebbenden, waaronder het recreatieschap Rottemeren.

Hoe pakken we het aan?

We vinden draagvlak belangrijk, daarom maken we de plannen voor de kwaliteitsimpuls samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor organiseren we regelmatig bijeenkomsten met de belanghebbenden. Ontwerpbureau Hosper gebruikt de input om te ontwerpen: van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. Hierbij betrekt het bureau ook de ontwerpers van gemeente Lansingerland, Rotterdam en Recreatieschap Rottemeren.

Planning

Het ontwerpproces start in de zomer van 2018. Het definitief ontwerp is naar verwachting medio 2019 gereed. De planning is onder voorbehoud van onvoorziene gebeurtenissen.  

Financiën

Het Recreatieschap Rottemeren heeft € 2 miljoen uitgetrokken voor de kwaliteitsimpuls. De plannen voor de kwaliteitsimpuls worden afgestemd op de plannen voor de herinrichting van het A16-tracé door het Lage Bergse Bos.

Stand van zaken van het project eind oktober 2018

Op 4 juli, 6 september en 11 oktober vonden bijeenkomsten plaats met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos. Daarnaast overlegde bureau Hosper met de ontwerpers van gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland en Recreatieschap Rottemeren en met een team van het recreatieschap. Al deze input en de deskundigheid van bureau Hosper leidde tot een visie en een schetsontwerp voor het Lage Bergse Bos.

De komende maanden werkt Ontwerpbureau Hosper onderstaand schetsontwerp verder uit tot een gedetailleerder Voorlopig Ontwerp. Ook bij deze fase betrekt het schap bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Afbeelding: schetsontwerp Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos