Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJselmonde vergadert in het algemeen twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden meestal plaats in het gemeentehuis van Barendrecht.

Op 29 mei 2017 komt het algemeen bestuur bijeen. Hieronder staan de agenda en vergaderstukken. Deze vergadering vindt plaats in het stadhuis van Rotterdam.

1. Opening
Link naar de agenda
2. Vaststellen besluitenlijst 9 december 2016
Link naar het verslag
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Uittreedvoorwaarden Gemeente Rotterdam
Link naar het voorstel
Link naar de bijlage
5. Rondvraag en sluiting

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Archief vergaderingen IJsselmonde