Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur van het Natuur- en recreatieschap IJselmonde vergadert in het algemeen twee keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden meestal plaats in het gemeentehuis van Barendrecht.

Op 7 juli 2017 komt het algemeen bestuur bijeen. Deze vergadering vindt plaats in Abel. Grand Café Restaurant (Albrandswaardsedijk 196, Portugaal).

1. Opening
Link naar de agenda

2. Vaststellen besluitenlijst 29  mei 2017
Link naar het verslag

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Link naar de ingekomen stukken en medelingen
Link naar de bijlage

4. Jaarstukken 2016
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II
Link naar bijlage III
Link naar bijlage IV

5. Programmabegroting 2018
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

6. Tweede begrotingswijziging 2017
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

7. Hooge Nesse/Veerplaat –Toekenning eenmalige projectsubsidie ontwikkeling Multifunctioneel Gebouw
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

8. Algehele herziening gemeenschappelijke Regeling Natuur-en recreatieschap IJsselmonde i.v.m. uittreding Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

9. Erfpachtuitgifte multifunctioneel Centrum Hooge Nesse
Link naar de voordracht

10. Plan van aanpak essentaksterfte
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

11. Project Kwaliteitsimpuls Johannapolder –initiële maatregelen en beheer struinnatuur westelijk deel
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

12. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolder 4e kwartaal 2016
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

13. Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Johannapolderjanuari t/m april 2017
Link naar de voordracht
Link naar bijlage I
Link naar bijlage II

14. Rondvraag en sluiting

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 29 mei 2017 komt het algemeen bestuur bijeen. Deze vergadering vindt plaats in het stadhuis van Rotterdam (Coolsingel 40, Rotterdam).

1. Opening
Link naar de agenda

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Vaststellen besluitenlijst 9 december 2016
Link naar het verslag

4. Uittreedvoorwaarden gemeente Rotterdam
Link naar de voordracht
Link naar de bijlage

5. Rondvraag en sluiting

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Archief vergaderingen IJsselmonde