Heerlijk Buiten

Vergaderingen en stukken

Het Algemeen Bestuur (AB) van Groenalliantie Midden-Holland en omstreken vergadert in 2019 twee keer. Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda. Het Dagelijks Bestuur (DB) vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn besloten.

Data vergaderingen AB 2019

Donderdag                  4 juli                  14:30 – 16.30 uur

Donderdag                  12 december      14.30 – 16.30 uur

Op 18 februari is een bestuurlijke werkconferentie waarin richtinggevend en kaderstellend wordt vergaderd over de bestuurlijke agenda voor de komende jaren. 

Hieronder staan de vergaderstukken uit 2018: 

Agenda vergadering 6 december 2018 van het Algemeen Bestuur (AB) Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en welkom
2. Besluitenlijst GA AB vergadering 6 december 2018
3. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1 
4. Najaarsrapportage 2018, met belegvel
5. Normenkader rechtmatigheid, met bijlage 1
6. Vaststelling Samenwerkingsovereenkomst 2019 - 2025 Staatsbosbeheer en Groenalliantie (geheim agendapunt)
7. Bestuursvoordracht herijking van de investerinsgagenda Kwaliteitsimpuls, met bijlage 1 en bijlage 2 
8. Aangepaste opdrachtdefinitie Duurzaamheid, met bijlage 1 en bijlage 2 
9. Bestuursvoordracht Verlichting Weidehoek (bijdrage en uitbreiding erfpacht met opstalrecht)
10. Rondvraag en sluiting 

-----------------------------------------------

Agenda vergadering 4 oktober 2018 van het Algemeen Bestuur (AB) Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en welkom 
2. Voordracht benoemingen voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en overige DB-leden, met bijlage 1 en bijlage 2
3. Besluitenlijst GA AB 5 juli 2018
4. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 
5. Voordracht installaties gebiedsadviescommissies, met bijlage 1, 2, 3 en 4
6. Voordracht aanpassing instellingsbesluit GAC RP, met bijlage 1
7. Voordracht vergaderschema 2019 
8. Rondvraag/sluiting. 

-----------------------------------------------

Agenda vergadering 5 juli 218 van het Algemeen Bestuur (AB) Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening, kennismaking nieuw bestuur en mededelingen. 
2. Benoemingsvoordracht nieuw bestuursleden DB, met bijlage 1, 2 en 3. 
3. Besluitenlijst AB GA 5 april 2018.
4. Ingekomen stukken, uitgaande stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7
5. Informatiebrochure Staatsbosbeheer. Deze wordt ter vergadering uitgedeeld en is ten tijde van het plaatsen van dit bericht nog niet gedrukt.
6. Jaarstukken 2017, met bijlage 1, 2 en 3 (niet alle bijlagen behorende bij het voorstel kunnen openbaar gemaakt worden op verzoek van de accountant).
7. Programmabegroting 2019, met bijlage.
8. Voordracht optimalisatie zeven projecten. 
9. Voordracht bebording Groenalliantie, met bijlage
10. Voordracht Krediet Hondenbeleid.  
11. Voordracht legakker twaalfmorgen Stichting VEEN, met bijlage
12. Rondvraag/sluiting. 


AGENDA Vergadering 5 april 2018 van het Algemeen Bestuur (AB) Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en mededeling
2. Besluitenlijsten van 25 januari 2018 en 5 februari 2018 (geheim)
3. Benoemingsvoorstel DB leden, met bijlage 1 en bijlage 2 
4. Voordracht Avonturenroute 
5. Sluiting


AGENDA Vergadering 25 januari 2018 van het Algemeen Bestuur Groenalliantie Midden-Holland

1. Opening en mededelingen
2. Besluitenlijst vergadering 7 december 2017
3. Uitgaande stukken en schriftelijke mededelingen, met bijlage 1, bijlage 2 en bijlage 3
4. Uit de regio Midden-Holland/Groene Hart/PZH
5. Bestuursvoordracht uitkomst evaluatie SBB - PZH - GA, met bijlage 
6. Bestuursvoordracht pincipebesluit voortzetting samenwerking
7. Stand van zaken aanbesteding Kwaliteitsimpuls (GEHEIM agendapunt)