Heerlijk Buiten

Gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard

Het Algemeen Bestuur heeft voor elk van de werkgebieden, Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen e.o., een gebiedsadviescommissie ingesteld. Voor beide gebiedsadviescommissies zijn instellingsbesluiten bekend gemaakt, alsmede de reglementen van orde

  • Elke commissie heeft een voorzitter (lid uit het Algemeen Bestuur)
  • De leden zijn raadsleden, door hun eigen gemeenteraad voorgedragen (benoemd door Algemeen Bestuur)
  • De commissies adviseren het bestuur van het eigen werkgebied
  • Adviesterreinen: beheer- en ontwikkelplan, investeringsvoorstellen en hoofdlijnen van de kwaliteitskaders voor het beheer en de exploitatie
  • Een commissie brengt advies uit binnen de kaders en de context van de regionale doelstellingen van Groenalliantie Midden-Holland
  • De commissies kunnen met andere partijen zoals gebruikersgroepen, ondernemers of het waterschap contact hebben voor advies of afstemming

De gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard (KW) bestond in 2017 uit: 

Mevr. D. Blok (voorzitter) - Gemeente Krimpenerwaard
Dhr. J.H. Blankenberg (plaatsvervangend voorzitter) - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Dhr. A. Bening - Gemeente Krimpenerwaard
Mevr. N.E. van der Zijl - Vuijk - Gemeente Krimpenerwaard
Dhr. R.J.F. van der Ven - Gemeente Krimpen aan den IJssel
Mevr. W.J. van Leeuwen-Broere - Gemeente Krimpen aan den IJssel

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is voor 2018 nog niet bekend wie de leden van de gebiedsadviescommissie Krimpenerwaard in 2018 zijn. Na de benoeming, zullen de vergaderdata voor 2018 bekend worden gemaakt. 

De vergaderingen in 2017 vonden plaats op:

22 juni 17:30-19:00 uur
12 oktober 17:30-19:00 uur
-------------

Vergadering van 12 oktober 2017:

Agenda

1. Opening en mededelingen
- Bestuurlijke samenvatting Najaarsrapportage 2017
2. Verslag vergadering 22 juni 2017
3. Terugkoppeling vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli jl. 
- Wijziging gemeenschappelijke regeling
- Verbeteren vindbaarheid van personen in de gebieden van de Groenalliantie
- Wandelroutenetwerk
4. Vertrouwelijk en besloten agendapunt 
5. Rondvraag / sluiting 

-------------

Vergadering van 22 juni 2017:

Agenda

1. Opening mededelingen
- Wijziging gemeenschappelijke regeling
- Jaarstukken 2016 en ontwerp begroting 2018, met aanbiedingsbrief aan de deelnemers 
- Haalbaarheidsonderzoek ruiterpaden en ruiterroutes
- Beeldtaal Groenalliantie
2. Verslag vergadering van 28 november 2016
3. Onderzoek veiligheid en vindbaarheid van personen in de gebieden
4. Oppakken aandachtspunten van AB, DB, GAC, en raadsinformatiebijeenkomst bij projecten KW en uitvoeringsplan RP
5. Rondvraag/Sluiting.